آدرس وب سایت:

www.wikiq.app

آدرس پست الکترونیکی:

  wikiq.app@gmail.com  
  آدرس: مشهد، خیابان آبکوه، بین آبکوه 15 و 17، پلاک 415، شرکت تیزپردازان آسیا