لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری / اصول حسابداری / بسته 1(173) - 140000ریال

تعداد کل تست ها: 173 (در 1 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 140000 و با تخفیف: 140000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  140000  ریال


خرید آنلاین