لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق اساسی / حقوق اساسی 1(180) - 140000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق اساسی / حقوق اساسی 2(200) - 140000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق اساسی / امتحانات 93-89(55) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 435 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 400000 و با تخفیف: 360000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  360000  ریال


خرید آنلاین