لیست بسته ها:
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق مدنی / بسته 1 (1000 تست) - قیمت: 390000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق مدنی / بسته 2 (1007 تست) - قیمت: 390000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / آیین دادرسی کیفری قانون قدیم / بسته 1 (1021 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / آیین دادرسی کیفری قانون قدیم / بسته 2 (986 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / آیین دادرسی کیفری قانون جدید / بسته 1 (325 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / آیین دادرسی کیفری قانون جدید / بسته 2 (332 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی / بسته 1 (1000 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی / بسته 2 (649 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق جزای عمومی / بسته 1 (700 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق جزای عمومی / بسته 2 (230 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق جزای خصوصی / بسته 1 (905 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق جزای خصوصی / بسته 2 (176 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق تجارت / بسته 1 (619 تست) - قیمت: 300000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق تجارت / بسته 2 (1135 تست) - قیمت: 390000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / اصول فقه / بسته 1 (998 تست) - قیمت: 390000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / اصول فقه / بسته 2 (338 تست) - قیمت: 300000 ریال

تعداد کل تست ها: 11421 (در 16 بسته و 8 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 4360000 و با تخفیف: 3488000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  3488000  ریال


خرید آنلاین