لیست بسته ها:
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق مدنی / بسته 1 (1000 تست) - قیمت: 390000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق مدنی / بسته 2 (1007 تست) - قیمت: 390000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق مدنی / امتحانات 93-89 (110 تست) - قیمت: 140000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری قانون قدیم / بسته 1 (1021 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری قانون قدیم / بسته 2 (986 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری قانون جدید / بسته 1 (325 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری قانون جدید / بسته 2 (332 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی مدنی / بسته 1 (1000 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی مدنی / بسته 2 (649 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی / بسته 1 (700 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی / بسته 2 (230 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای خصوصی / بسته 1 (905 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای خصوصی / بسته 2 (176 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق تجارت / بسته 1 (619 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق تجارت / بسته 2 (1135 تست) - قیمت: 390000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق تجارت / امتحانات 93-89 (80 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / اصول فقه / بسته 1 (998 تست) - قیمت: 390000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / اصول فقه / بسته 2 (338 تست) - قیمت: 300000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق اساسی / حقوق اساسی 1 (180 تست) - قیمت: 140000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق اساسی / حقوق اساسی 2 (200 تست) - قیمت: 140000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق اساسی / امتحانات 93-89 (55 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / متون فقه / بسته 1 (794 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / متون فقه / بسته 2 (546 تست) - قیمت: 220000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / اصول فقه-اصول استنباط علامه حیدری (ه) / امتحانات 93-90 (70 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری / امتحانات 93-89 (95 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی / امتحانات 93-89 (95 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / فقه - مباحث حقوقی شرح لمعه / امتحانات 93-89 (79 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی و اختصاصی / امتحانات 91-89 (90 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی و اختصاصی / امتحانات 93-92 (78 تست) - قیمت: 120000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 1 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 2 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 3 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 4 (20 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 5 (20 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / بسته 1 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / بسته 2 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / بسته 3 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / بسته 4 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / بسته 5 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / بسته 6 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / بسته 7 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / بسته 8 (19 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / بسته 9 (20 تست) - قیمت: 50000 ریال
 • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی دانش کامپیوتر / NULL (20 تست) - قیمت: 50000 ریال

تعداد کل تست ها: 14192 (در 44 بسته و 17 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 6930000 و با تخفیف: 4851000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  4851000  ریال


خرید آنلاین