لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-نظام مهندسی-تأسیسات برقی / مجموعه آزمون ها / امتحانات 92-89 (271 تست) - قیمت: 200000 ریال

تعداد کل تست ها: 271 (در 1 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 200000 و با تخفیف: 200000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  200000  ریال


خرید آنلاین