لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 1(20) - 150000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 2(20) - 150000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 3(20) - 150000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 4(20) - 270000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / دروس عمومی سنجش هوش / بسته 5(20) - 270000ریال

تعداد کل تست ها: 100 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 990000 و با تخفیف: 891000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  891000  ریال


خرید آنلاین