لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری / اصول حسابداری / بسته 1 (173 تست) - قیمت: 140000 ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری / حسابداری شرکتها / بسته 1 (95 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری / حسابرسی / بسته 1 (44 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری / اقتصاد خرد / بسته 1 (60 تست) - قیمت: 120000 ریال

تعداد کل تست ها: 372 (در 4 بسته و 4 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 500000 و با تخفیف: 450000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  450000  ریال


خرید آنلاین