لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته مدیریت / بودجه و حسابداری / بسته 1 (120 تست) - قیمت: 140000 ریال

تعداد کل تست ها: 120 (در 1 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 140000 و با تخفیف: 140000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  140000  ریال


خرید آنلاین