لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری / امتحانات 93-89(95) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 95 (در 1 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 120000 و با تخفیف: 120000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  120000  ریال


خرید آنلاین