لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی و اختصاصی / امتحانات 91-89(90) - 120000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق جزای عمومی و اختصاصی / امتحانات 93-92(78) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 168 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 240000 و با تخفیف: 216000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  216000  ریال


خرید آنلاین