لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / علوم تجربی / بسته 1 (378 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / علوم تجربی / بسته 2 (400 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / قرآن و هدیه های آسمانی / بسته 1 (101 تست) - قیمت: 70000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / مطالعات اجتماعی / بسته 1 (313 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / مطالعات اجتماعی / بسته 2 (75 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / فارسی / بسته 1 (350 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / فارسی / بسته 2 (200 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / ریاضی / بسته 1 (697 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / هدیه های آسمان / بسته 1 (75 تست) - قیمت: 120000 ریال

تعداد کل تست ها: 2589 (در 9 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 1030000 و با تخفیف: 876000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  876000  ریال


خرید آنلاین