لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان سوم / هدیه های آسمانی / بسته 1 (127 تست) - قیمت: 70000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان سوم / مطالعات اجتماعی / بسته 1 (192 تست) - قیمت: 70000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان سوم / علوم تجربی / بسته 1 (422 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان سوم / بخوانیم و بنویسیم / بسته 1 (208 تست) - قیمت: 70000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان سوم / ریاضی / بسته 1 (520 تست) - قیمت: 120000 ریال

تعداد کل تست ها: 1469 (در 5 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 450000 و با تخفیف: 405000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  405000  ریال


خرید آنلاین