لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / بخوانیم و بنویسیم / بسته 1 (276 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / علوم تجربی / بسته 1 (460 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / علوم تجربی / بسته 2 (100 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / هدیه های آسمانی / بسته 1 (116 تست) - قیمت: 70000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / هدیه های آسمانی / بسته 2 (62 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / مطالعات اجتماعی / بسته 1 (261 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / مطالعات اجتماعی / بسته 2 (136 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / ریاضی / بسته 1 (644 تست) - قیمت: 120000 ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / فارسی / بسته 1 (153 تست) - قیمت: 120000 ریال

تعداد کل تست ها: 2208 (در 9 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 1030000 و با تخفیف: 876000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  876000  ریال


خرید آنلاین