لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق مدنی / بسته 1(1000) - 390000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق مدنی / بسته 2(1007) - 390000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق مدنی / امتحانات 93-89(110) - 140000ریال

تعداد کل تست ها: 2117 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 920000 و با تخفیف: 828000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  828000  ریال


خرید آنلاین