لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق مدنی / بسته 1(1000) - 390000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق مدنی / بسته 2(1007) - 390000ریال

تعداد کل تست ها: 2007 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 780000 و با تخفیف: 702000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  702000  ریال


خرید آنلاین