لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی مدنی / بسته 1(1000) - 220000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / آیین دادرسی مدنی / بسته 2(649) - 220000ریال

تعداد کل تست ها: 1649 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 440000 و با تخفیف: 396000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  396000  ریال


خرید آنلاین