لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق تجارت / بسته 1(619) - 300000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت / حقوق تجارت / بسته 2(1135) - 390000ریال

تعداد کل تست ها: 1754 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 690000 و با تخفیف: 621000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  621000  ریال


خرید آنلاین