لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق تجارت / بسته 1(619) - 220000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق تجارت / بسته 2(1135) - 390000ریال
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / حقوق تجارت / امتحانات 93-89(80) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 1834 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 730000 و با تخفیف: 657000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  657000  ریال


خرید آنلاین