نام رشتهآزمونهای مهارتی تخصصی-استخدامی رشته حسابداری
خرید pdf کل رشتهخرید و دانلود
نام درساقتصاد خرد
خرید pdf کل درسخرید و دانلود
نام بستهبسته 1
خرید pdf بستهخرید و دانلود
تعداد تست60
توضیحات بسته 
قیمت بسته120000


جهت سهولت در ثبت نام و دسترسی به منابع می توانید نرم افزار ویکی کیو را از اینجا دانلود کنید