نام رشتهآزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت
خرید pdf کل رشتهخرید و دانلود
نام درساصول فقه-اصول استنباط علامه حیدری (ه)
خرید pdf کل درسخرید و دانلود
نام بستهامتحانات 93-90
خرید pdf بستهخرید و دانلود
تعداد تست70
توضیحات بسته 
قیمت بسته120000


جهت سهولت در ثبت نام و دسترسی به منابع می توانید نرم افزار ویکی کیو را از اینجا دانلود کنید