نام رشتهآزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت
خرید pdf کل رشتهخرید و دانلود
نام درسحقوق اساسی
خرید pdf کل درسخرید و دانلود
نام بستهامتحانات 93-89
خرید pdf بستهخرید و دانلود
تعداد تست55
توضیحات بسته 
قیمت بسته120000


جهت سهولت در ثبت نام و دسترسی به منابع می توانید نرم افزار ویکی کیو را از اینجا دانلود کنید