نام رشتهآزمونهای مهارتی تخصصی-نظام مهندسی-شهرسازی
خرید pdf کل رشتهخرید و دانلود
نام درسمجموعه آزمون ها
خرید pdf کل درسخرید و دانلود
نام بستهامتحانات 92-86
خرید pdf بستهخرید و دانلود
تعداد تست466
توضیحات بسته 
قیمت بسته200000


جهت سهولت در ثبت نام و دسترسی به منابع می توانید نرم افزار ویکی کیو را از اینجا دانلود کنید