نام رشتهآزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی معدن
خرید pdf کل رشتهخرید و دانلود
نام درسزبان عمومی و تخصصی
خرید pdf کل درسخرید و دانلود
نام بستهامتحانات 95
خرید pdf کل بستهخرید و دانلود
قیمت بسته360000


جهت سهولت در ثبت نام و دسترسی به منابع می توانید نرم افزار ویکی کیو را از اینجا دانلود کنید

With the pace of life in Indian metros gelling faster by the day, many of the old Indian traditions have fallen into .................. and are no longer practiced.
صورت تست
مخفی
گزینه 1
مخفی
گزینه 2
مخفی
گزینه 3
مخفی
گزینه 4